Visselblåsartjänst

KÖID har en visselblåsartjänst. Det är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policyer och riktlinjer.

Syftet är att uppmuntra allmänhet, medarbetare och samarbetspartners att kommunicera misstänkta oegentligheter utan risk för repressalier och att säkerställa en säker utredningsprocess. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå och är ett led i vår plan att förbättra hanteringen av anti-korruption.

Vill du rapportera avvikelser? Läs mer på denna länk eller gå in här

Riktlinjer för KÖID visselblåsartjänst

Vi vill göra rätt
KÖID strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst
Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?
Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Så här hanteras ditt meddelande
För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part WB-WC, https:// Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Rapportering i Sverige: Personuppgifter om lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning, i enlighet med Datainspektionens riktlinjer.

Facebook Comments Box

Lämna ett svar