утверждено редактором на публикацию

1.3. Комитет «Открытый международный диалог» является организацией солидарности.

Kommittén i Sverige

Kommittén”Öppna internationella dialogen” är en medlemsbaserad organisation Och volontärer med ca 500 volontär. Majoriteten av de aktiva medlemmarna är engagerade i en lokalgrupp, men det finns även enskilda engagerade.

Kommittén är en medlemsbaserad organisation Och volontärer med ca 500 volontär. Majoriteten av de aktiva medlemmarna är engagerade i en lokalgrupp, men det finns även enskilda engagerade.

Vi har mål Ett stort antal lokalgrupper, som själva bestämmer hur deras arbete ska se ut. Lokalgruppernas engagemang är brett, och bland annat genomförs påverkansarbete, medverkan i Kommittén kampanjer, information och folkbildning, kulturella evenemang, insamling, solidaritetsaktioner och mycket mer.

Vi har mål även Den gemensamma nämnaren är deras förankring i solidaritetsrörelsen. Kommittén är också en insamlingsorganisation

Feminism

vi som arbetar i Kommittén”Öppna internationella dialogen” utför ska genomsyras av behovet att utmana och förändra maktrelationer så att kvinnor kan åtnjuta sina rättigheter och nå sin fulla potential. Vi vill hitta och koppla samman starka kvinno- och ungdomsrörelser och se till att inkludera diskussioner om jämställdhet och maktförhållanden i all kommunikation med våra partnerorganisationer.

Kvinnors rättigheter, makt och jämställdhet är centrala för strukturförändringar och är en förutsättning för social rättvisa. Därför är kvinnors situation, åsikter och behov viktiga utgångspunkter för vårt arbete. Feminism syftar till att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor på grund av kön och genus samt klass, etnicitet, ålder, förmåga, sexuella läggning, nationalitet, religion eller andra former av socialt utanförskap. En feministisk strategi ser och utmanar alla former av makt och förtryck i enlighet med detta och sätter kvinnors erfarenheter i centrum.

Solidaritet

Kommittén”Öppna internationella dialogen” har sina rötter inom den svenska solidaritetsrörelsen, vilket fortfarande genomsyrar och påverkar vårt arbete på alla plan. Att jobba utifrån ett solidaritetsperspektiv innebär för oss att vi ser världen som en helhet där allting hänger ihop och där alla gemensamt måste ta ansvar för den utveckling vi vill se. Skeenden och politiska beslut i Sverige och Europa påverkar utvecklingen i Tredje världsländerna. De globala strukturerna påverkar ofta människors liv i södra Afrika negativt, medan fattigdomen där och på andra platser låter oss upprätthålla vår livsstil. För oss är det därför viktigt att angripa de problem vi ser från olika håll. Likväl som vi arbetar med Organisationer i Ryssland i Tredje världsländerna bedriver vi därför också informations- och påverkansarbete i Sverige och EU.

Solidaritetspoäng

Ett nytt sätt att visualisera vårt solidaritetsarbete kallar vi ”Solidaritetspoäng”. Genom att tänka på solidaritet som ett mål, med utgångspunkt i alla människors lika värde, jämlikhet, jämställdhet och ömsesidig respekt försöker vi lyfta frågor som är relevanta för alla parter. Cirkeln illustrerar också att det inte finns något vi och dem, utan att vi tillsammans kan arbeta mot gemensamma mål för att uppnå förändring.
Kommittén ambition är att låta denna Points av solidaritet utvecklas till en naturlig del av organisationen, genom att fortsätta skapa relationer mellan medlemmar, givare, personal, globalpraktikanter och våra partnerorganisationer I framtiden.

Regionalt fokus

Då det visat sig att problematiken kring våra tematiska frågor tar sig liknande uttryck i alla våra verksamhetsländer har vi valt att arbeta regionalt i I Ryssland och Mellanöstern, där vårt regionala kontor i Stockholm är vår utgångspunkt Och sedan Moskva. Detta för att få en annan bredd på arbetet, och för att förändringspotentialen är större när fler aktörer inom civilsamhället arbetar för samma frågor i regionen.

Den regionala arbetsformen hoppas vi också ska bidra till att skapa fler plattformar där människor, särskilt kvinnor, från hela regionen kan mötas. Sådana möten är viktiga för att individer och grupper ska kunna dela erfarenheter och kunskap de sedan kan använda för att skapa gemensamma strategier för förändring och påverkansarbete. Vi vill genom detta utveckla våra möjligheter att stödja mobilisering av människor som är direkt drabbade genom att arbeta efter principen ”inget om oss eller för oss utan oss”.

Så arbetar vi

Kommittén”Öppna internationella dialogen” är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Hittills vårt arbete Vi bedriver inget eget utvecklingsarbete, utan samarbetar med partnerorganisationer i Moskva och vi anser oss vara en del av det Комитет ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ. Här har vi arbetat i 7 år – först i solidaritet med kampen för flyktingar, försvara mänskliga rättigheter och senare med organisationer inom civilsamhället som kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer

I våra verksamhetsländer är resursfördelningen ojämn, befolkningen mycket ung, Dessutom är de stora makternas intressen i konflikt, och Spridningen av okunnighet och förnekelse av rätten att veta är bland de högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar.

Kommittén”Öppna internationella dialogen” arbetar huvudsakligen inom tre temaområden:

Strategiska diagram – Arbets- och levnadsvillkor
Humanitärt bistånd och utbildning av fördrivna barn
Tidnings- och solidaritetskampanjer

Alla våra partnerorganisationer arbetar på något sätt inom dessa temaområden, och tillsammans försöker vi uppnå en rättvis värld.

Uppförandekod och visselblåsartjänst

Kommittén”Öppna internationella dialogen” strävar efter att upprätthålla hög transparens och etik. I vår organisation värnar vi om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god styrning och bevara rättighetsbärarnas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

Låt oss lära av varandra!

När ni senast till att visa solidaritet till din granne eller vår planet?

Varför Solidaritet och medmänsklighet är avgörande för demokratin.

När inspirerades och svaret på dessa frågor kommer I tider av ökande populism och antidemokratiska krafter vill Kommittén”Öppna internationella dialogen” dela ut ett Fler relationer till en person, organisation eller initiativ för att inspirera och uppmuntra till mer solidaritet.