День: 26.10.2018

STADGAR FÖR


“KÖID” FN- föreningen

2018

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § OM KOMMITTEN ”ÖPPEN INTERNATIONELL DIALOG”

 

1.1.  organisationens namn är  Kommitten ”Öppen internationell dialog”.

1.2.  Kommitten ”Öppen internationell dialog” är en ideell , och demokratisk organisation, både inhemsk nationell  och internationellt i form av en humanitära, kulturella och vetenskapliga studier, Målet med allt detta, Bidrag till alla i utvecklingen av den mänskliga civilisationen, en historisk väg kommer aldrig sluta så länge som det finns en mänsklig ras i en värld..

1.3. Kommitten ”Öppen internationell dialog” är en solidariitetsorganisation.

1.4. organisationens   år partipolitiskt och religiöstion obunden.

1.5. organisationens  har sitt säte i Stockholm .

2 §  VISION

2.1.   Kommitten ”Öppen internationell dialog” vision är en rättvis värld

– Är en lokal rörelse för ett starkare FN, förenta Nationerna..

– Är en lokal rörelse för ett starkare FN, förenta Nationerna.

– verka för bredast möjliga stöd åt det människa rätt till allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna: politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Kommitten ”Öppen internationell dialog”. verka för att stater Och skyddar  människor alla  områden på  Beväpnad konflikt  , i  fjärr   och Människor som påverkas av vår civilisations natur.

2.2. Ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN.

– stadgans mål och principers. verka för att  bygga en generation på I vår tid och Kan anpassa sig till olika kulturer, Som ett led i kampen mot terrorism.

– verka för de  flyktingarnas rätt att återvända och få kompensation i enlighet med FN:s resolution.

– Verkar genom information, kommunikation, opinionsbidning, insaling och globalt samarbete.

– verka för att Utvecklingsländer apartheidpolitik upphör och att alla medborgare  garanteras fulla medborgerliga  och demokratiska fri- och rättigheter.

– verka för att stater myndigheter, institutioner och organisationer trots Förekomsten av privatlivet för kulturella motsättningar respekterar och arbetar för fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter.

-medverka i arbetet för en demokratisk utveckling i det Mänskliga samhällen samhället bland annat genom.  olika former av samarbeten med det civila samhället och folkrörelser som främjar en sådan utveckling.

-sprida kunskap om Olika kulturer och dess folk, historia, seder, traditioner och kultur.

Föreningen har som ändamål att  bedriva ideell verksamhet i form av Som följer:

Humanitärt bistånd , Elektronisk tidning , Centrum för vetenskapliga studier och Rehabiliteringscentrum för fördrivna barn.

3  §      IDEOLOGISK GRUND

3.1.           Kommitten ”Öppen internationell dialog” bygger på principen  om alla människors lika värde och allas rätt att kunna påveka sina liv.

3.2.         Kommitten ”Öppen internationell dialog” versamhet utgår från en solidarisk samhällssyn.

3.3.         Kommitten ”Öppen internationell dialog” infågasätter den rådande ojämna resurdelningen och maktförhållanden i världen.

 

4 §       ÄNDAMÅL
Föreningen har som ändamål att  bedriva ideell , och demokratisk organisation verksamhet  både inhemsk nationell  och internationellt i form av en humanitära, kulturella och vetenskapliga studier, Vårt arbete kommer även att utvecklas och rikta in sig  samt med särskild målsättning att Vi började 2006 och utvecklingen av vårt project, Och dessutom har strategiska mål i utbyggnaden av de länder i världen, De fyra språk talar (Svenska, ryska, arabiska och engelska).

4 §1 Kommitten ”Öppen internationell dialog” arbetar för att belysa de globala orättvisorna och påverka de stukturer som skapar den skeva fördelningen av resurser och rättigheter. Kommitten ”Öppen internationell dialog” arbetar i solidaritet och partnerskap , alla länder i världen   och Sverige, för att förändra dessa stukturer och skapa en rättvis värld.

4 §2. Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhet baseras på program och långitdsplan och formuleras i en verksamhetsplan..

4 §3. Arbetet utformas fem strategier..

.  Att stärka organisationer i civilsamhället..

 . Att stärka ett rättighetsbaserat arbete hos våra partnerorganisationer.

 . Att arabeta med insamlings-, informations -, och påverkansarbete i sverige.

.  Att arabeta med engagemang och mobilisering i alla länder i världen.

 . Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

4§.4. Arabetet fokuserar på

.  Att människor i Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhets länder.

. har ett reellt inflytande i frågor som rör deras liv..

. Att människor i Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhets länder har möjlighet att                     försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbart med hänsyn till ekonomi , miljö och rättvisa.

.  Att människor i Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhets länder garanteras sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt tillgång till information, prevention ochbehandling.

. Att sveriges och EU: s politik leder till att befolkningen i Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhets länder har möjlighet att påverka politiska beslut och har inflytande i globala institutioner.

. Att sveriges och EU: s politika leder till ett fritt och  demokrati I världens länder som släpar efter vår civilisation.

4.§.5. Föreningen har som ändamål att  bedriva ideell verksamhet i form av Som följer:

. Humanitärt bistånd , Elektronisk tidning , Centrum för vetenskapliga studier och Rehabiliteringscentrum för fördrivna barn.

. Vår verksamhet är beroende kommunikation och interaktion med andra aktörer, både inhemskt och internationellt.  Detta innebär att vi är beroende av att knyta betydelsefulla kontakter med Politiska partier, allmänheten, samhälls organisationer, vetenskapliga institutioner. Detta kommer att resultera till tillväxt och utveckling av hjälporganisationen.   Detta är  den strategiska planen och grunden för året. Vårt arbete kommer även att utvecklas och rikta in sig . Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

5 §       ORGANISATION OCH SAMMANS’TTNING

 Organisationen är etablerad i bolagsstämman av grundarna av ryska medborgare och medborgare i Syrien och medborgare i Svenska. Vid bildandet av egendom organisationen delta dess grundare, som har någon äganderätt i förhållande till fastigheten i organisationen. Organisation grundare är inte ansvariga för de skyldigheter i organisationen. Grundarna av organisationen efter registreringen av organisationen är medlemmar av organisationen och medlemmarna har samma rättigheter och skyldigheter.

3 §.1.  Kommitten ”Öppen internationell dialog”  är uppbyggd  på Fler medlemmar, lokala Kommitten ”Öppen internationell dialog”   och medlemsorganisationer.

3 §2. Kommitten ”Öppen internationell dialog” har en grundläggande komponent och har frivilliga, är utbredd i olika länder.

3 §.3 Kommitten ”Öppen internationell dialog”  har kontor i Sverige i Moskva och syftar till att alla länder i världen..

 

6 § FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

6 §.1          Medlemskap

 

. Medlem är enskild person eller medlemsorganisation som stöder Kommitten ”Öppen internationell dialog”   verksamhet och betalar medlemsavgift.

. Organisationer kan ansöka om organisationsmedlemskap. Beslut fattas av generalsekreteraren.

. Medlemsavgifternas storlek fastställs av årsmötet.

.  Medlemskap upphör när medlemsavgift ej är betald.

. Styrelsen kan besluta om att utesluta enskild medlem eller medlemsorganisation som skadar organisationens verksamhet och anseende. Nästkommande årsmöte informeras i ärendet..

6 §.2 Avgifter

Medlemsavgift fastställs av Kommitten ”Öppen internationell dialog”.

 

 

6 §.3          Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen  (före 3 månader sedan) och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen  Medlem som det har  finansiella aktier, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

6§.4           Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

 

6 §.5          Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
  • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.